За програмата

Магистърската програма по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ  се предлага в задочна форма на обучение за академичната 2017/2018 г. Тя е композирана в два семестъра и завършва със защита на магистърска теза. Обучението се осъществява в съботните и неделните дни в рамките на осемчасов учебен ден.

Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на семестрите пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

 Професионални компетенции и реализация

Завършилите тази магистърска програма придобиват умения за ръководство и управление на държавни и частни институции, придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, а също така и компетенции за тяхното изследване, диагностициране и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като мениджъри по управлението на човешките ресурси и подбор на персонала, като организационни консултанти и специалисти по организационна диагностика и коучинг, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Учебният план на тази магистърска програма е разработен съобразно американските и европейските стандарти и включва такъв набор от учебни дисциплини, които дават необходимата теоретична и практическа подготовка за получаване на два типа лицензи: лиценз лиценз за „мениджър по управление на човешки ресурси“ и лиценз за “специалист по коучинг”. Завършилите тази магистърска програма имат право да продължат образованието си в третото образователно равнище за получаване на образователно-квалификационната степен “доктор”.

 

Забележка: за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен програмата се осъществява в рамките на четири семестъра.

Реализацията на магистърската програма се осъществява от ВУЗФ съвместно с Европейски център за бизнес, образование и наука.

Участниците в магистърската програма могат да публикуват свои статии или части от своите магистърски тези в списание Мениджмънт, консултиране и организационно развитие