Прием

В Магистърската програма по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ имат право да кандидатстват всички, които са завършили своето образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина с образователна и квалификационна степен бакалавър. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол, възраст, етническа, расова или религиозна принадлежност.

Приемът се осъществява по следния начин:

Кандидатите се приемат въз основа диплома за завършено висше образование в акредитирано висше учебно заведение с равностойна образователна и квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври.

 Документи за кандидатстване:

1. Необходимите документи за кандидатстване:

  •  Копие и оригинал на диплома за завършено висше образование.

Оригиналът се връща на кандидат-студента, след сравняване на данните с копието.

  • Копие на дипломата за завършено средно образование;
  • Кандидатстудентски документи – 54 лв (в тази сума влиза и обработката на документите)
  • 4 снимки паспортен формат
  • Копие от лична карта